தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

நிறுவனத்தின் தொழிற்சாலை படம்

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)
1 (5)
1 (6)
1 (7)
1 (8)

தொகுப்பு படம்

IMG_20190418_152107
mmexport1535947385794
IMG_20190419_161422
IMG_20180905_095945
IMG_20180906_150211
IMG_20180913_092841
IMG_20180914_141148

தயாரிப்பு செயல்முறையின் படம்

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)
1 (5)
1 (6)